0 %

HAKKIMDA

Prof. Dr. Ersan ÖZ, 4 Eylül 1975 tarihinde Manisa/Akhisar’da doğdu. İlk-orta ve lise öğrenimini Gölmarmarada tamamlayan ÖZ, 1997 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümünden mezun oldu. Doktorasını 2000-2004 yılları arasında Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Maliye Programında “Vergilendirmede Kanunilik İlkesine Göre Türk Vergi Sisteminin Değerlendirilmesi” teziyle tamamladı. 2006’da yardımcı doçent, 2009 da doçent, 2014 de Profesör ünvanını aldı. Ulusal ve Uluslararası 100 makalesi, 7 kitabı, 35 tebliği bulunan ÖZ, 100’den fazla konferans vermiştir.

Akademik çalışma amaçlı Pakistan, Azerbaycan, Polonya, İngiltere, Almanya, Hollanda, İtalya, İspanya, Bosna Hersek, Filistin, Birleşik Arap Emirlikleri, Çek Cumhuriyeti, Kazakistan, Kırgızistan, Portekiz, Ürdün, Fransa, Nijer, Makedonya, Tanzanya, Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail gibi ülkelerde bulunan Prof. ÖZ’ün çalışma alanı ulusal ve uluslararası vergi sistemleri, vergi hukuku ve vergi yargısı konularında yoğunlaşmaktadır. Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Konseyi Üyesi olan, halihazırda bir Teknokentin Genel Müdürlüğünü yapan Prof. ÖZ, evlidir, iki çocuk sahibidir ve İngilizce bilmektedir.

Yüksek Lisans Tezi ve Danışmanı :

Türkiye’de Vergi Tabanının Genişletilmesinde Vergi Denetimi’nin Etkinliği, Karadeniz Teknik Üniversitesi Maliye Bölümü, Trabzon, 2000. (Danışman: Prof. Dr. Osman PEHLİVAN)Tax auditing and Efficiency of Turkish Tax System, Black Sea of Technical University Public Finance, Trabzon, 2000. (Consultant: Prof. Dr. Osman PEHLİVAN)

Doktora Tezi ve Danışmanı :

Vergilendirmede Kanunilik İlkesine Göre Türk Vergi Sisteminin Değerlendirilmesi, Dokuz Eylül Üniversitesi Maliye Bölümü, İzmir, 2004. (Danışman: Prof. Dr. Mehmet TOSUNER)Evaluation of Turkish Tax System According to Legality Principle of Taxation, Dokuz Eylul University Public Finance, İzmir, 2004. (Consultant: Prof. Dr. Mehmet TOSUNER)

MAKALELER

2022

Öz E., BARAN T., "Tecil, Tehir ve Gecikme Zammı Uygulamaları", Amme Alacağının Cebren Takibi, Hakan Bay&Zeynep ARIKAN, Gazi Kitabevi, 2022.

ÖZ E., ALTUNAKAR MERCAN S. Şehnaz, BUYRUKOĞLU S., KUTBAY H., Vergi ve Sosyoekonomik Göstergeler Çerçevesinde OECD, Ekin Kitabevi, Bursa, 2022.

2021

KUTBAY Hüseyin, ÖZ Ersan Seçilmiş Ülkelerde Ar-Ge Faaliyetlerine Sağlanan Vergi Teşvikleri Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 67, 28-48, 2021.

Öz E., KABAKUYA G., "Meslek Mensuplarının Mali ve Cezai Sorumluluklarına Dair Bir Saha Araştırması: Denizli İli Örneği", Vergi Sorunları Dergisi, 2021

2020

ÖZ Ersan, ÇETİN Ceylan Denizli İlinin Sosyoekonomik Analizi Yoluyla Vergi Yapısı Üzerine Bir İnceleme, Ekin Basım Yayın Dağıtım, Bursa, 00-00, 2020

ÖZ ERSAN, BUYRUKOĞLU Selçuk, ALTUNAKAR MERCAN Şehnaz Vergi ve Sosyoekonomik Göstergeler Çerçevesinde Türkiye Ekin Basım Yayın Dağıtım, Bursa, 00-00, 2020

2019

ÖZ ERSAN, BOZDOĞAN KÜBRA Ülke Örneklerinden Karşılaştırmalarla Türk Uzlaşma Müessesesine Öneriler. Maliye Dergisi, 177, 1330-353, 2019

SEVİNÇ CANSU, ÖZ ERSAN, Vergi İncelemesi Sebebiyle Doğan Zararlardan İdarenin Sorumluluğu. Vergi Raporu Dergisi, 27(232), 101-112, 2019

ÖZ ERSAN, BARAN TÜLAY Demokrasi Mücadelesi Veren Ülkelerin Vergi Rejimleri ile Türk Vergi Sisteminin Karşılaştırmalı Analiz. Vergi Dünyası Dergisi, 38(456), 24-40, 2019

ÖZ ERSAN, SEVİNÇ CANSU Vergilemede Şeffaflık: Bilgi Değişim Uygulamaları. 7th SCF InternationalConference on “The Future of theEuropean Union and Turkey-EuropeanUnion Relations”, (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum), 2019

ÖZ ERSAN, BARAN TÜLAY Türkiye’xxde Ekonomik Kriz Dönemlerinde Vergi İndirimlerinin Enflasyon, Faiz ve Yatırımlar Üzerindeki Etkisinin Değerlendirilmesi. , Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, 15(4), 1257-1277, 2019

ÖZ E., BOZDOĞAN K. Ülke Örneklerinden Karşılaştırmalarla Türk Uzlaşma Müessesesine Öneriler Maliye Dergisi, 177, 330-353, 2019

CEYHAN C.S., ÖZ E. Vergi İncelemesi Sebebiyle Doğan Zararlardan İdarenin Sorumluluğu, Vergi Raporu Dergisi, 232, 101-112, 2019,

2018

ÖZ E., BUYRUKOĞLU S.,  Avrupa Birliği ve Seçilmiş Dünya Ülkelerinde Yatırım Teşvikleri, Sosyoekonomi Dergisi, 26(37), 147-170, 2018

ÖZ E., ARMAĞAN A.Yargı Organları Kararlarına Göre Vergi Kaçakçılığı Suçlarını Önlemede Adli Vergi Cezalarının Rolü, Türkiye Adalet Akademisi Dergisi, 33, 01-38, 2018

2017

ÖZ E., EŞGÜNOĞLU M. Taxes in the Prevention of Environmental Pollution Are a Means? or Aim? Alternative Methods, Country Experiences in Economic Development, Management and Entrepreneurship, 5, 267-280, 2017

KUTBAY H., ÖZ E. Ar-Ge Harcamalarının Ekonomik Büyüme Üzerine Etkisi: Türkiye ve Seçilmiş Ülkelerde Vergi Teşvikleri Boyutuyla Ekonometrik Analiz Ar-Ge Harcamalarının Ekonomik Büyüme Üzerine Etkisi: Türkiye ve Seçilmiş Ülkelerde Vergi Teşvikleri Boyutuyla Ekonometrik Analiz, Maliye Dergisi, 173, 331-361, 2017

BUYRUKOĞLU S., ÖZ E. Türkiye’de Uygulanan Yatırım Teşvik Politikalarının Makroekonomik Değişkenler Üzerindeki Etkisinin Amprik Analizi, PAU Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi x 322-336, 2017

ÖZ E., YAVUZ E., AKÇAY F. Ölüm Vakalarının Türkiye’de Vergisel Açıdan Doğurduğu Hukuki Sonuçlar, Türkiye Adalet Akademisi Dergisi, 31, 27-45, 2017

2016

KARA M.C., ÖZ E. Dijital Vergilendirmeye Küresel Bir Bakış Vergi Dünyası Dergisi, 424, 30-37, 2016

KAYA M.G., ÖZ E. Enflasyon, Bütçe Açığı ve Para Arzı İlişkisinin Türkiye Ekonomisi Açısından Değerlendirilmesi: 1980-2014 Dönemi  Manisa Celal Bayar Üni. İ.İ.B.F. Dergisi, 03, 639-651, 2016

KARA M.C., ÖZ E. Enerji Kullanımının Vergilendirilmesinde Dünya Uygulamaları: Karşılaştırmalı Bir Analiz Vergi Sorunlari Dergisi, 333, 43-49, 2016

ÖZ E., KUTBAY H. Ekolojik Vergileme: Seçilmis Bazı Dünya Ülkeleri İle Türkiye Verilerinin Karşılaştırılması Eskişehir Osman Gazi Üni. İ.İ.B.F. Dergisi, 11(01), 247-271, 2016

KARA M.C., ÖZ E. Uluslararasi Vergilendirmede Hibrit Uyumsuzluklari Etkisizleştirme Çabalari Vergi Dünyası Dergisi, 416, 90-93, 2016

KARA M.C., ÖZ E. Faiz ve Diğer Finansman İndirimlerinin Kısıtlanmasında Yeni Uluslararası Ölçüler Vergi Sorunları Dergisi, 330, 07-11 2016

ÖZ E., ERİM A. Tüm Yönleriyle Vergi Kaçakçılıgı Suçunda İştirak Vergi Raporu Dergisi 205, 09-21, 2016

KARA M.C., ÖZ E. Bir Küresel Vergi Uyumu Projesi: BEPS Vergi Dünyası Dergisi, 414, 172-181, 2016

2015

ÖZ E., BUYRUKOĞLU S. Osmanlı Döneminden Günümüze Türkiye'de Uygulanan Yatırım Teşvik Politikaları ve Etkinliği Gümrük ve Ticaret Dergisi, 3(6), 35-59, 2015

ÖZ E., KUTBAY H. Vergi Gelirleri Özelinde İl ve Bölge Bazında Kamu Gelirleri ve Harcamaları ve Hizmetlerinin Karşılaştırmalı Analizi: Verimlilik Açısından Değerlendirme Vergi Raporu Dergisi, 190, 00-00, 2015

ÖZ E., GÖDE B. Orta Gelir Tuzağı ve Türkiye’nin Konumu  Maliye Araştırmaları Dergisi, Özel Sayı, 00-00, 2015

ÖZ E., GÜLER A. Siyasi Parti Programlarında Vergi Anlayışları Prof. Dr. Metin TAŞ'a Armağan Özel Sayı, 00-00, 2015

2014

ÖZ E., KUTBAY H. Türk Servet Vergisine Modern Bir Yaklaşım Gümrük ve Ticaret Dergisi, 4(2), 00-00, 2014

ÖZ E. Eğitim ve Ekonomi İlişkisi Sosyal Politikalar Dergisi, 28, 00-00, 2014

ÖZ E., YEĞEN B. AB Uyum Sürecinde Vergisel Düzenlemeler: İlerleme Raporları Analizleri Eşliğinde İstenenler ve Gerçekleştirilenler Vergi Raporu Dergisi, 179, 00-00, 2014

2013

ASLAN M., BUYRUKOĞLU S., ÖZ E., NAZLIOGLU S. Does Fiscal Policy Matter For Trade Balance In The OECD Countries? Panel Vector Error Correction Estimation International Journal of Trade and Global Markets X 00-00 2013

ÖZ E., AKÇAY F. Futbolcular Özelinde Sporcuların Vergilendirilmesi Vergi Sorunları Dergisi 300 35-54 2013

ÖZ E., ERASA E. Avrupa Birliği'ne Alternatif Şhangay İşbirliği Örgütü ve Türkiye İlişkisi Gümrük ve Ticaret Dergisi 1(1) 39-52 2013

ÖZ E., FİDAN A. Türkiye'de Altın Bankacılığı Faaliyetleri ve Vergilendirilmesi  Maliye Dergisi 164 120-130 2013

ÖZ E., BOZDOĞAN K. GÖZEN Türkiye ve Dünya Uygulamalarından Örneklerle Antidamping Vergiler ve Etkileri Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Dergisi X 00-00 2013

ÖZ E., ÇAVDAR F. Ekonomik Bütünleşmeler ve Vergilendirilmesi Vergi Raporu Dergisi X 00-00 2013 2012

ÖZ E., BOZDOĞAN D. Türk Vergi Sisteminde E-Maliye Uygulamaları Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi X 67-92 2012

ÖZ E., BUYRUKOĞLU S. Negatif Dışsallıkların önlenmesinde çevresel vergiler: Türkiye ve OECD ülkelerinin karşılaştırılması TİSK Akademi Dergisi 14(7) 87-87

2012

ÖZ E., AKÇAY F. Uygulama Örnekleriyle Türk Vergi Hukukunda Gerçek ve Gerçek Olmayan Geriye Yürümeler ve Hukuki Güvenlik İlkesine Etkisi Vergi sorunları Dergisi X 00-00 2012

ÖZ E., DEMİRTAŞOĞLU B. Kamu Alacağını Koruma Yöntemi Olarak Tasarrufun İptali Davaları Türkiye Adalet Akademisi Dergisi X 35-68 2012

ÖZ E., ÇAVDAR F. Çifte Vergilemenin Önlenmesine Yönelik OECD ve Türkiye Uygulamaları Vergi Dünyası Dergisi 371 51-66 2012

ÖZ E. Toplu sözleşme süreci ve Sendikaların Durumu Stratejik Düşünce Dergisi X 58-62 2012

ÖZ E., BUYRUKOĞLU S., BOZDOĞAN D. Ulusal/Uluslararası Boyutta Vergi Kaçakçılığı, Vergiden Kaçınma ve Kayıt dışı Ekonomiye Etkileri Aytaç EKER ve Ayşegül EKER'e Armağan X 329-346 2012

2011

ÖZ E., YOLCU M. Büyükşehir Belediyesi Kurulan İllerde Vergisel Yönden Ortaya Çıkan Değişiklikler Yaklaşım Dergisi X 00-00 2011

HEPAKSAZ E., ÇEVİKCAN F., ÖZ E. Aramalı Vergi İncelemesi ve İşlerliği  Vergi Dünyası Dergisi X 00-00 2011

ÖZ E. Türkiye'de Vergi Profili: Denizli Açısından Bir Değerlendirme  Prof. Dr. Ferhat ERARI'nın Anısına EKONOMİ YAZILARI, PAÜ Yayınları 22 00-00 2011

ÖZ E., ÇEVİKCAN F. Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımının Aksayan Yönleri Lebib Yalkın Mevzuat Dergisi 88 00-00 2011

ÖZ E., BUYRUKOĞLU S. Cumhuriyet Tarihinde Vergi Afları: Maddi ve Manevi Erozyonlar Vergi Sorunları Dergisi X 00-00 2011

ÖZ E., GÜLER A. Barter Sistemi ve Vergilendirme Vergi ve Vergi Politikası Üzerine İncelemeler Editör: Prof. Dr. Nihat EDİZDOĞAN, Doç. Dr. Özhan ÇETİNKAYA, Ekin Yayınevi X 00-00 2011

ÖZ E., PEKŞEN F. Uygulama Yönüyle Türkiye'de Transfer Fiyatlandırması ve Bazı Sorunlar Vergici ve Muhasebeciyle Diyalog Dergisi X 00-00 2011

ÖZ E., ERMUMCU O.  Gümrükte Noksan Addedilen Eşya Sebebiyle Vergilemede Kanunilik İlkesinin İhlali Türkiye Adalet Akademisi Dergisi 6 00-00 2011

ÖZ E., BUYRUKOĞLU S. Türk Eğitim Sisteminde Vergileme: Denizli İlinde Bir Uygulama Sosyoekonomi Dergisi X 74-99 2011

2010

ÖZ E. Motorlu Taşıtlar Vergisinde Adaletsizlik Denizli SMMMO Bülteni X 00-00 2010

ÖZ E., AĞDAĞ Y. Yeni Bir Finansal Araç: Varant ve Vergilendirilmesi  Yaklaşım Dergisi X 00-00 2010

ÖZ E., PEKŞEN F. Swap İşlemleri ve Vergilendirilmesi Vergi Sorunları Dergisi 265 00-00 2010

ÖZ E.,YARAŞIR S. Global Bir Kavram: Vergi Rekabeti  Prof. Dr. Şerafettin Aksoy’a Armağan 52 00-00 2010

ÖZ E., YOLCU M. Altına Dayalı İşlem Sözleşmelerinden Elde Edilen Gelirlerin Vergilendirilmesi Vergi Raporu Dergisi X 00-00 2010

ÖZ E., ALBAYRAK S. Vergi Yargısında Bilirkişilik  Türkiye Adalet Akademisi Dergisi 1(3) 00-00 2010

ÖZ E., ÇEVİKCAN F. Vergi Kanunlarıyla Getirilen Düzenlemelerin Muhasebe Uygulamasına Etkisi Alanya İşletme Fakültesi Dergisi 1(1) 00-00 2010

2009

ÖZ E., HEPAKSAZ E. Türkiye'de Denizcilik Faaliyetlerine İlişkin Mali Yükümlülüklerin Genellik ve Eşitlik İlkeleri ile Vergi Harcaması Uygulamaları Kapsamında Değerlendirilmesi Vergi Sorunları Dergisi X 00-00 2009

2008

ÖZ E., ORGAN İ. Vergi Yargısının İşlevlerine Anayasal, Yargısal ve Mali Bakış  Vergi sorunları Dergisi X 00-00 2008

ÖZ E., HEPAKSAZ E. Vergileme Yetkisi ve Anayasal Vergileme İlkelerinin Farklı Ülke Uygulamaları Açısından Değerlendirilmesi Finans Politik Banka ve Ekonomik Yorumlar Dergisi X 00-00 2008

ÖZ E., TEZCAN K. Fayda ve Maliyetleriyle Tartışılan Bir Kurum: Uzlaşma Müessesesi Kazancı Hukuk Dergisi X 00-00 2008

2007

ÖZ E., YILMAZ B. Türkiye'de Sektörel Dış Ticaret Şirketlerinin Genel durumu ve Dış Ticarete Katkısı Gümrük Dergisi X 00-00 2007

ARIKAN Z., ÖZ E. Uluslararası Transfer Fiyatlandırması ve Önleme Faaliyetleri  Mali Pusula Dergisi X 00-00 2007

ÖZ E., CENİKLİ E. 2008 Yaklaşırken Serbest Bölgelerde Ticaret ve Vergilendirme Rejimi Yaklaşım Dergisi X 00-00 2007

ÖZ E. Türkiye'de Vergi Profili: Denizli Açısından Bir Değerlendirme Mali Pusula Dergisi X 00-00 2007

ÖZ E., KARAKURT B. Türk Gelir İdaresinde Yeniden Yapılanma ve Gelinen Nokta Finans Politik & Ekonomik Yorumlar Dergisi 44(510) 00-00 2007

ÖZ E., BAKKALCI C. Borun Önemi ve Türkiye'de Bor TİSK Akademi Dergisi X 00- 00 2007

ÖZ E., YILMAZ B. KOBİ'lerin Dış Ticarete Açılımında Dış Ticaret Şirketlerinin Rolü CEİS Dergisi X 00-00 2007

KARAYILMAZLAR E., ÖZ E. Türkiye'nin Dış Ticaretine Denizli Perspektifinden Bir Bakış Denizli Sanayi Odası Dergisi 22 00-00 2007

2006

ÖZ E., VURAL T. Ekonomisi ve Vergi Sistemiyle Japonya Maliye Dergisi 149 00-00 2006

ÖZ E., ARPACI Ö. A. Kooperatiflerin Vergilendirilmesi Lebib Yalkın Mevzuat Dergisi X 00-00 2006

ÖZ E. Türkiye'de Vergilendirme ve Ekonomik Kriz Beklentisi Vergi Sorunları Dergisi 211 00-00 2006

2005

ÖZ E., IŞIK İ. 31.12.2003 Tarihli Bilançoda Yer Alan Parasal Olmayan Kıymetlerin 2004 Yılı Geçici Vergi Dönemlerinde Satılması Halinde Maliyet Olarak Hangi Değerler Dikkate Alınabilecektir? Vergi Dünyası Dergisi X 00-00 2005

ÖZ E., KAPLAN E. Türk Mali Sisteminin Yeniden Yapılandırılması Türk İdare Dergisi X 00-00 2005

ÖZ E., DEYNELİ F. OECD Ülkelerinde Vergi Yükü TÜRMOB Armağan Dergiler Serisi X 00-00 2005

ÖZ E., IŞIK İ. Vergilendirmede Kanunilik ve Gecikme Zamları Maliye ve Sigorta Yorumları Dergisi X 00-00 2005

ÖZ E. Vergilendirmede Kanunilik İlkesi ve Bütçe Kanunları Vergi Sorunları Dergisi X 00-00 2005

ÖZ E. Uluslararası Anayasal Düzlemde Vergilendirmede Kanunilik İlkesi  Dünya Gazetesi X 00-00 2005

ÖZ E., ASLAN M. AB ve Türkiye'de ÖTV Üzerine Çalışmalar  Mali Pusula Dergisi X 00-00 2005

ÖZ E., ASLAN M. AB'ye Uyum Sürecinde KDV: Uyumlaştırma Çalışmalarının Değerlendirilmesi Vergi Sorunları Dergisi X 00-00 2005

ÖZ E. Ateşli Silahlar Kanunu ve Silah Terörünün Önlenmesi TİSK İşveren Dergisi X 00-00 2005

ÖZ E., ARPACI Ö. A. KDV'de Sorumluluk Lebib Yalkın Mevzuat Dergisi X 00-00 2005

ÖZ E. Türkiye'de Sosyal Güvenliğin Durumu ve Reorganizasyon Arayışları  Sosyoekonomi Dergisi 2 00-00 2005

2004

TOSUNER M., ÖZ E. Vergilendirmede Kanunilik İlkesinin Uluslararası Konumu Vergi Dünyası Dergisi X 00-00 2004

ÖZ E. Elektronik Devlet ve Vergi Yönetimi I-II Vergi Sorunları Dergisi X 00-00 2004

ŞEN H., KESKİN A., ÖZ E. Tobin Vergisi Spekülatif Amaçlı Döviz Hareketlerini Önlemede Bir Çözüm Olabilir mi? Vergi Sorunları Dergisi X 00-00 2004

ÖZ E., RAKICI C. Türk Gelir Vergisi Tarifelerinin Değerlendirilmesi CEİS Dergisi 00-00 2004

ÖZ E. Tarihi Perspektiften Osmanlı’da Vergi Başar Mevzuat Dergisi X 00-00 2004

2003

ARIKAN Z., ÖZ E. Re’sen Tarhiyatın Muhatabı Vergi Sorunları Dergisi X 00-00 2003

ARIKAN Z., ÖZ E. Re’sen Tarhiyat Şekilleri ve Hukuki Boyutu Yaklaşım Dergisi X

00-00 2003

ÖZ E., TEKBAŞ A. Görev Tazminatını Vergiden İstisna Eden Düzenlemelerin Vergilerin Kanuniliği Bakımından Değerlendirilmesi Vergi Sorunları Dergisi X 00-00 2003

2002

ÖZ E., AKDEMİR T. ABD Vergi Sistemi Vergi Sorunları Dergisi 168 00-00 2002

ÖZ E. Türk Gelir Vergisi’ndeki Bazı Vergi Harcamalarının Optimal Vergileme İlkeleri Açısından Analizi  DEÜ, İİBF Dergisi X 00-00 2002

2001

ÖZ E. Ekonomik Bütünleşmeler, GATT ve WTO Gümrük Dergisi X 00-00 2001

2000

PEHLİVAN O., ÖZ E. Türkiye’de Vergi Tabanı’nın Genişletilmesi Sorunu  Vergi  Sorunları Dergisi X 00-00 2000

1999

KALÇA A., ÖZ E. Farklı Yaklaşımlarla Asya Krizi ve IMF’nin Rolü İktisat-İşletme ve Finans Dergisi X 00-00 1999

ÖZ E. Sosyo-Ekonomik Göstergelerle Trabzon Dünya Gazetesi Bölge Eki X 00-00 1999

KONFERANSLAR

2022

28.10.2022 Öz E., Metaverse’in Vergi Hukukuna Etkileri, 36. Uluslararası Maliye Sempozyumu, Kemer/Antalya

03.03.2022 Vergilemeye Zarif Dokunuşlar  DPÜ / Kütahya Defterdarlığı, 33. Vergi Haftası Etkinliği, Kütahya

25.03.2022 Muhasebe ve Vergi Dünyamıza Zarif Dokunuşlar, Trabzon SMMMO, KTÜ, Trabzon

10.04.2022 Kamu ve Özel Sektörde Kariyer İmkânları ve Mülâkat, Malatya İnönü Üniversitesi İİBF, Malatya

05.05.2022 Yargıtay Bölgesel İçtihat Forumu, 7394 Sayılı Kanunun Vergi Suçu Düzenlemelerinin İş Dünyasına Yansımaları, Dolandırıcılık Belgede Sahtecilik ve Vergi Suçları, Denizli.

08.11.2022 Kamu ve Özel Sektörde Kariyer İmkânları ve Mülâkat, Dumlupınar Üniversitesi İİBF, Kütahya.

2020

28.02.2020 Dijital Vergileme ve Dijital Muhasebe Celal Bayar Üniversitesi, Manisa

25.02.2020 Vergilemede Güncel Gelişmeler Anadolu Üniversitesi, , Eskişehir

25.02.2020 Mali Dünyamızda Dijitalleşmenin Getirdikleri ve Vergilemeye Zarif Dokunuşlar Kütahya Defterdarlığı, Kütahya

2019

24.12.2019 Ekmeğini Taştan Çıkaran Gençliğe Mesleki Tavsiyeler, Ben Olsam Beni İşe Alır Mıyım? MCBU İİBF, Salihli

10.12.2019 Ben Olsam Beni İşe Alır Mıyım? MCBU İİBF, Manisa

27.11.2019 Kamu ve Özel Sektörde İstihdam İmkanları PAU Maliye Bölümü, Denizli

26.09.2019 Uzlaşma Özelinde Vergi Uyuşmazlıklarının İdari Çözüm Yolları Denizli Barosu, Denizli

04.05.2019 Berlin Uluslararası Sosyal Bilimler Konferansı IARSP, Berlin

24-27.04.2019 Nasıl Bir Vergi Uzlaşması İstanbul Üniversitesi, , Antalya

13.04.2019 Şimdi Sıra Sende TÜGVA, Denizli

09.04.2019 Vergide Dijital Dönüşüm Sakarya Üniversitesi, , Sakarya

28.03.2019 Ulusal Vergi Sempozyumu Diyarbakır SMMMO, Diyarbakır

26.03.2019 Ulusal Vergi Sempozyumu Giresun Üniversitesi, , Giresun

25.03.2019 Vergi Haftası Paneli Uşak Üniversitesi, , Uşak

12.03.2019 Vergi Haftası Hitit Üniversitesi, , Çorum

07.03.2019 Vergi Haftası Pamukkale Üniversitesi, , Denizli

22.02.2019 Dış Ticarette Kolaylaştırıcı İşlemler Akıllı Sınırlar Denib-GMD, Denizli

2018

10.12.2018 Dünya Ticaretinde Firma Maliyetlerinin Azaltılması Rekabetin Artırılması Stratejileri GTMDAnkara

08.12.2018 Mali Alanda Digital Uygulamalar ve Müşavirlerde Stres Devlet Su İşleriAnkara

27.11.2018 Hem Tüketim Hem Tasarruf Yapılır mı? PAUDenizli

05.10.2018 Mali Müşavirlik ve Stres Yönetimi Diyarbakır Mali Müşavirler OdasıDiyarbakır

04.08.2018 Yeni Türkiye’de Gençlerin Ekonomideki Rolü MÜSİADDenizli

10-13.05.2018 Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi Paris Uluslararası Sosyal Bilimler KongresiParis

08.05.2018 Denetimde Şeffaflık ve Ticaretin Kolaylaştırılması Gümrük ve Ticaret Müfettişleri Derneği, Bursa

10.04.2018 E-Fatura ve E-Defter Davaları Özelinde vergi Uyuşmazlıklarının Çözüm Yolları KSMMMO, Konya

13.03.2018 Vergi Cezalarından Kurtulma Yolları E-Fatura ve E-Defter Uyuşmazlıkları İZSMMMO, İzmir

01.03.2018 Vergi Uyumu ve Türk Vergi Sistemi Afyon Kocatepe Üniversitesi, , Afyon

23.02.2018 Denetimde Şeffaflık ve Dış Ticarette Kolaylaştırıcı İşlemler Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir

20.02.2018 Gümrük ve Ticaret Eğitim Semineri Gümrük Ticaret Müfettişleri Derneği, İzmir

06.02.2018 Vergi Davaları Yönetim Süreci Kapsamında E-Fatura ve E-Defter Uyuşmazlıkları İzmir Barosu, İzmir

23-25.01.2018 Mining Economics with Taxation Focus and Its Effects The Seventh International Conference in Economics The Seventh International Conference in Economics, Porto

2017

09.12.2017 Sosyo-Ekonomik Yönleriyle Sosyal Medya Gerçeği MÜSİAD, Denizli

06.12.2017 Vergi Davaları Yönetim Süreci SMMMO, Denizli

20.11.2017 Beni Benden Dinle KADEM, Denizli

28.10.2017 International Balkan Social Sciences Congress ARSEAD Sosyal Ekonomik Araştırmalar, Macedonia

27.10.2017 Uluslararası 15 Temmuz ve Darbeler Sempozyumu Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli

21.10.2017 Vergi Hukuku Sempozyumu Danıştay ve Türkiye Adalet Akademisi, Kırşehir

07.10.2017 Vergi Davaları Yönetim Süreci Mali Müşavirler Eğitim ve Dayanışma Derneği, Ankara

18-21.05.2017 International Social Sciences and Humanities Humbold Universiteit, Berlin

10-14.05.2017 Elektronikleşmenin Vergi Hukukuna Etkisi 32. Maliye Sempozyumu, Antalya

26.04.2017 Vergilemeye Zarif Dokunuşlar Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu, Denizli

19.04.2017 Gençlerle Ekonomi Genç Atılım Klübü, Gümüşhane

18.03.2017 Gençlik ve Algı Yönetimi PAU Dosthane Fikir ve Erdem Topluluğu, Denizli

14.01.2017 Profesyoneller için Uluslararası Vergilendirme Mali Müşavirler Eğitim ve Dayanışma Topluluğu, Ankara

12.01.2017 Denizli OSB'de Döviz Artışı'nın Nedenleri! Konuşuldu Organize Sanayi Bölgesi, Denizli

2016

02.11.2016 Tüm Yönleriyle Türk Mali Sisteminde E-Uygulamalar PAU Maliye Topluluğu, Denizli

28.10.2016 Evaluation of Provisions Related to Double Taxation in Turkish Tax System X, Hollanda

19.10.2016 Kamu ve Özel Sektörde Kariyer İmkanları İle Mülakat Teknikleri PAU Genç Ekonomistler Topluluğu, Denizli

06.10.2016 6736 Sayılı Kanun Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Mali Müşavirler Odası, İzmir

03.10.2016 KPSS'ye Nasıl Hazırlanır? PAU Maliye Topluluğu, Denizli

28.09.2016 Mali Af ve Varlık Barışı Organize Sanayi Bölgesi, İzmir

07.09.2016 6736 Sayılı Kanun Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Mali Müşavirler Odası, Denizli

02.08.2016 Sosyal-Ekonomik Yönleriyle Püskürtülen Darbe Girişiminin Etkileri MÜSİAD, Denizli

15.08.2016 Öncesiyle Sonrasıyla Darbe Girişimi KADEM, Denizli

04.08.2016 Vergi Harcamaları Gelir Politikaları Genel Müdürlüğü, Ankara

02.06.2016 Gümrük Denetimleri ve Yetkilendirilmiş Yükümlü Paneli Sanayi Odası, Kocaeli

20.04.2016 Sonradan Kontrol Paneli Ankara

03.03.2016 Vergilemeye Zarif Dokunuşlar Gaziantep Üniversitesi,  İ.İ.B.F. Gaziantep

01.03.2016 Vergi Haftası Paneli Denizli

2015

21.12.2015 Kamu ve Özel Sektörde Kariyer İmkanları ile Mülakat Teknikleri Antalya

19.12.2015 Vergi Uyuşmazlıklarının İdari-Adli Çözüm Yolları, Sorunlar, Çözümler, Uygulama İzmir

17.12.2015 Kamu ve Özel Sektörde Kariyer İmkanları ile Mülakat Teknikleri Nazilli

12.12.2015 Kamu ve Özel Sektörde Kariyer İmkanları ile Mülakat Teknikleri Eskişehir

03.12.2015 Aile Şirketlerine Kurumsal ve Mali Bakış Denizli

12.11.2015 Gelecek Elbet Birgün Gelecek Uşak

19.10.2015 2015-2016 Öğretim Yılımızın ilk Kariyer Konferansı Denizli

16.10.2015 Taxes in the Prevention of Environmental Pollution Is A Means? Or Aim? Alternative Methods. İtalya

09.06.2015 Bağımsız Denetim ve Mali Farkındalık Denizli

21.05.2015 Dış Ticarette Güncel Konular Manisa

07.05.2015 G-20 International Tax Symposium United States

17.04.2015 International conference of Interdisciplinary Studies United States

09.04.2015 Vergi İncelemesinde Risk Analizi İstanbul

02.04.2015 Kayıtdışı Ekonominin Önlenmesinde Vergi Eğitimi mi? Vergi Denetimi mi? Denizli

25.03.2015 International Finance and Economic Symposium Dubai

19.03.2015 Uşak Üniversitesi,  İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Şöyleşileri Uşak

11.03.2015 Prof. Dr. Ersan Öz SDÜ’de Konferans verdi Isparta

31.01.2015 Bursa Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odasında Vergi İhtilafları ve Çözüm Yolları Semineri Verildi Bursa

2014

13.12.2014 I. Mükellef Hakları Sempozyumu Denizli

12.12.2014 Kamu ve Özel Sektörde Kariyer İmkanları ve Mülakat Teknikleri Eskişehir

04.12.2014 Kamu ve Özel Sektörde Kariyer İmkanları ve Mülakat Teknikleri ( Pamukkale Üniversitesi,  ) Denizli

27.11.2014 Kamu ve Özel Sektörde Kariyer Olanakları ve Kamu Sınavlarında Mülakat Teknikleri Rize

17.11.2014 Kamu ve Özel Sektörde Kariyer İmkanları ile Mülakat Teknikleri İzmir

22.10.2014 Kamu ve Özel Sektörde Kariyer Olanakları ve Kamu Sınavlarında Mülakat Teknikleri Sivas

26.09.2014 OZ E., GULTEN S., Turizm İşletmelerinde Vergi Soruları ve Çözüm Önerileri, 9. International Tourism Conference Balıkesir

20.06.2014 Possible Effects of Kazhakistan’s Participation to the Customs Union on Trade with Turkey, INTERNATIONAL CONGRESS ON ECONOMICS, FINANCE AND ENERGY-I (EFE'2014) Kazakistan

07.05.2014 Kamu ve Özel Sektörde Kariyer İmkanları ve Yarışma Sınavlarında Mülakat Teknikleri Malatya

06.05.2014 Kamu ve Özel Sektörde Kariyer Olanakları ve Kamu Sınavlarında Mülakat Teknikleri Kayseri

14.04.2014 Financial and Tax Aspects of Entrepreneurial Activity in Kyrgyzstan, 6th INTERNATIONAL CONGRESS ON ENTREPRENEURSHIP (ICE'14)

24.03.2014 Uluslararası Girişimcilik Kongresi Kırgızistan

19.03.2014 Vergi İhtilafları ve Çözüm Yolları Ankara

11.03.2014 Kamu Yarışma Sınavlarında Mülakat Teknikleri, Kamu ve Özel Sektörde Kariyer Olanakları Antalya

07.03.2014 Hukuki ve İdari Açıdan Vergilemeye Normatif Yaklaşımlar Bayburt

24.02.2014 Kamu ve Özel Sektör de Kariyer İmkanları ve Mülakat Teknikleri Denizli

2013

17.12.2013 Yeni Türk Ticaret Kanunu Kapsamında Mali Mevzuat Açısından Yükümlülükler Denizli

09.12.2013 Kamu Yarışma Sınavlarında Mülakat Teknikleri Denizli

07.12.2013 Tüm Yönleriyle Yeni Gelir Vergisi Tasarısı Kritiği Denizli

02.10.2013 Teknokentlerde faaliyet gösteren firmaların vergisel avantajları Denizli

14.03.2013 Yerelden Küresele E-Ticaret Denizli

28.01.2013 Büyükşehir'in Artıları ve Eksileri Denizli

2012

22.09.2012 Yeni Türk Ticaret Kanunu Denizli

12.04.2012 Yeni Türk Ticaret Kanunu Üzerine Değerlendirmeler Denizli

17.03.2012 Kurumsallaşmanın Önemi ve Kurumsal Mali Mükellefiyetler Üzerine Değerlendirmeler Denizli

2011

31.12.2011 1 Temmuz 2012'de yürürlüğe girecek Yeni Türk Ticaret Kanunu'na ilişkin konuları değerlendirdi Denizli

18.11.2011 İnternet sitesi zorunluluğunda mahremiyetin korunması gözardı edilmemelidir Denizli

KÖŞE YAZILARI

30.04.2022

Metaverse ve Vergilendirme

Ekonomim Web Sitesi

16.02.2021

Denizli İli Sosyo-Ekonomik Analizi 

Denizli Gazetesi

12.02.2021

Denizli İş Dünyasina Yönelik Vergi Ve Muhasebe Telkinleri 

Denizli Gazetesi

17.12.2020

Bütçe Kasim 2020, De Fazla Verdi, Esnaf Paketi Açiklandi 

Denizli Gazetesi

15.11.2020

Kasimda Ekonomide Neler Oldu Ve Gelecek Beklentilerimiz 

Denizli Gazetesi

23.11.2020

Merkezin Faiz Karari Sonrasi Tespitler 

Denizli Gazetesi

09.11.2020

Başkan Biden Sonrasi Türkiye Ekonomisine Muhtemel Yansimalar 

Denizli Gazetesi

30.10.2020

Salgin Sebebiyle Gelen 2020, Vergi Ve Sgk Yapilandirmasi 

Denizli Gazetesi

30.10.2020

Tarihin En Büyük Borç Yapılandırması Geliyor

  Kütahya Ekspres

21.10.2020

2021, Yili Merkezi Yönetim Bütçe Kanunundan Süzülenler 

Denizli Gazetesi

30.09.2020

Ekonomide Yeni Normal 

Denizli Gazetesi

18.09.2020

Fed Faiz Kararı Sonrası Ekonomi

Denizli Gazetesi

03.09.2020

Ekonomi Ve Vergilemeye Dair Güncel Gelişmeler

Denizli Gazetesi

20.08.2020

Temmuz 2020, Bütçe Verilerinin Değerlendirilmesi

Denizli Gazetesi

19.06.2020

Yikob'lar Ne Yapıyor! Ne Yapmalı?

Denizli Gazetesi

18.06.2020

Pandemi Etkisiyle Mayıs Bütçe Gerçekleşmelerini Okuyalım

Denizli Gazetesi

10.06.2020

Blockhain Ile Mali Uygulamalar

Denizli Gazetesi

06.05.2020

Ekonomilerde Virüs Türbülansı: Küresel Ekonominin Durumu

Denizli Gazetesi

27.03.2020

Virüsün Etkilerine Yönelik Ekonomik Tedbirler Yeterli Mi?

Denizli Gazetesi

19.03.2020

Corana Virüs'e Karşı Finansal Önlemler

Denizli Gazetesi

16.03.2020

Corana Virüs Demek Ölmek Mi Demek?

Denizli Gazetesi

01.02.2020

Ekonomide İkilemler 

Dünya Gazetesi

28.01.2020

Ekonomide İkilemler

Denizli Gazetesi

15.01.2020

Abd-İran Gerilimi Ve Ekonomi İlişkisi

Denizli Gazetesi

02.01.2020

2020, Yılına Girerken Türkiye Ekonomisinden Beklentiler

Denizli Gazetesi

30.12.2019

Konkordato İlan Eden Şirketlere Barteş Kurtuluş Olabilir Mi?

Denizli Gazetesi

03.12.2019

Ekonomik Büyüme Artı Açıklandı

Denizli Gazetesi

16.11.2019

Ekim 2019, İtibariyle Ekonomik Tablo

Denizli Gazetesi

04.11.2019

TBMM’de Kabul Edilen Taslak İle Mevcut Vergilerde Değişikler Var

Denizli Gazetesi

01.11.2019

Maliye Bakanlığı Taslağı Ile Yeni Vergiler Geliyor

Denizli Gazetesi

18.09.2019

Bütçe Rakamları Ne Diyor

Denizli Gazetesi

17.09.2019

Faiz İndirimi Sonrası Ekonomide Beklenenler

Denizli Gazetesi

19.07.2019

Yeni Torba Kanunun Ekonomik Etkisine Dair

Denizli Gazetesi

17.07.2019

11. Kalkınma Planı Ülkemize Hayırlı Olsun

Denizli Gazetesi

21.06.2019

Ekonomide Neler Oluyor

Denizli Gazetesi

03.06.2019

Bayramı Anlamlı Kılanlar

Denizli Gazetesi

23.05.2019

Bütçe Verilerinin Dili

Denizli Gazetesi

19.02.2019

Ocak 2019, Ayı Bütçe Sonuçları Ne Diyor?

Denizli Gazetesi

15.01.2019

Kredi Kartı Borçları Nasıl Yapılandırılacak?

Denizli Gazetesi

20.12.2018

Kasım 2018, Ayı Bütçe Rakamları Ne Diyor?

Denizli Gazetesi

14.11.2018

Suriye Meselesine Bir De Bu Açıdan Bakalım-2

Denizli Gazetesi

14.11.2018

Suriye Meselesine Bir De Bu Açıdan Bakalım

Denizli Gazetesi

14.11.2018

Vergi İndirimlerinin Etkisi Ve Diğer Ekonomik Hassasiyetler

Denizli Gazetesi

27.09.2018

Yeni Dönemde Anahtar Kelime: Tasarruf

Denizli Gazetesi

20.09.2018

 Çözüm Mali Disiplin

Denizli Gazetesi

15.09.2018

 Çözüm Mali Disiplin 

Para Dergisi

15.09.2018

Türkiye Ve Dünyada Deniz Ticaretinin Ekonomiye Katkısı 

Dünya Gazetesi

20.08.2018

Bayramda Annene Babana Dedene Ninene Koş

Denizli Gazetesi

25.07.2018

Bütçe Açığı Kırmızı Çizgide Dolaşıyor

 Para Dergisi

21.07.2018

 Haziran 2018, Bütçe Rakamları Ne Diyor?

Denizli Gazetesi

14.07.2018

Yeni Hükümet Sistemi'nde Vergiye Dair 

Dünya Gazetesi

27.06.2018

Şeçim Bize Ne Dedi?

Denizli Gazetesi

14.06.2018

Bayram Ailem Ile Bayram

Denizli Gazetesi

05.06.2018

Para Politikası Karşısında Maliyenin Tavrı Ne Olmalı?

Denizli Gazetesi

17.05.2018

Varlık Barışı Düzenlemesine Dair

Denizli Gazetesi

25.03.2018

Şişmanlık Vergisi

Denizli Gazetesi

20.02.2018

Tek Kamu Hesabı Ve Ocak Bütçe Fazlası

Denizli Gazetesi

14.02.2018

Zeytin Dalı!

Denizli Gazetesi

09.01.2018

Facebook'tan Daha Fazla Mı? Vergi Ödüyorum!

Denizli Gazetesi

25.12.2017

Eğitim Harcamaları Neden Arttı?

Denizli Gazetesi

22.12.2017

Mükellef “Vergimi Veriyorum Ülkemi Seviyorum” Nasıl Der?

Denizli Gazetesi

18.12.2017

Nedir Bu Bitcoin?

Denizli Gazetesi

01.11.2017

Adi Ortaklıkların Limited Şirkete Dönüşmesinde Ciro Ve İş Bitirme Avantajları

Dünya Gazetesi

30.09.2017

Elektronik Haciz Uygulaması Sağlıklı Çalışıyor Mu?

Dünya Gazetesi

19.09.2017

Yeni Eğitim Öğretim Yılından Beklediklerim

Denizli Gazetesi

08.09.2017

Mevlana Ve Vergide Pişmanlık Uygulaması

Denizli Gazetesi

08.09.2017

Bekarlık Vegisi

Denizli Gazetesi

30.08.2017

Bacasız Sanayi Turizmi Bize Niye Pahalı Yabancıya Niye Ucuz!

Denizli Gazetesi

17.08.2017

Gelirler Ve Kurumlar Vergisi Birleşiyor

Denizli Gazetesi

08.08.2017

Vergi Mükelleflerini İzaha(Açıklamaya) Davet Etmek

Denizli Gazetesi

25.07.2017

Yeşil Finansman

Denizli Gazetesi

20.06.2017

Kamu Harcamaları, Sosyal Adalet Ve Suriyeli Mülteciler

Denizli Gazetesi

18.04.2017

Referandumdan Geriye Kalanlar

Denizli Gazetesi

12.04.2017

Türkiye Için Vefat Vergisi

Denizli Gazetesi

11.04.2017

Yeni Sistemde Vergilendirmede Kanunilik Ve Yetki

Denizli Gazetesi

31.03.2017

Referanduma Doğru

Denizli Gazetesi

21.03.2017

İflas Ertelemede Gerçek Fiili Durum 

Dünya Gazetesi

02.01.2017

Zorunlu Bireysel Emeklilik Sisteminin Getirdikleri

Denizli Gazetesi

12.12.2016

Bir Vatanımız Var, Uyanık Ol! Sahip Çık

Denizli Gazetesi

08.12.2016

Trump Ve Vergi Planı

Denizli Gazetesi

03.12.2016

Bu Sorunu Ancak Sayın Cumhurbaşkanı Çözebilir!

Denizli Gazetesi

02.12.2016

Ticari Hayatta Elektronik Fatura Cezaları

Denizli Gazetesi

01.12.2016

Trump Ve Vergi Planı 

Dünya Gazetesi

27.08.2016

OHAL Ve Ekonomi

Denizli Gazetesi

02.07.2016

Bayramlar Sahile Değil, Ana-Babaya Koşmaktır

Denizli Gazetesi

13.04.2016

Yeni Vergi Usul Kanunu Yeniden Yazılıyor

 Dünya

22.03.2016

Vergi İadesinin Gecikme Faizinde Süre Sınırı Kalksın

 Haber7

27.02.2016

Son Dönem Geçici Vergi Sorunsalı

 Dünya

28.11.2015

Türkiye'de Başkanlık Ve Vergi Sistemi

 Dünya

04.07.2015

Yunanistan'daki Krize Çözüm Bulacaklar

 Türkiye Gazetesi

10.01.2015

Expat'larda Vergilendirme

 Dünya

28.12.2014

I. Ulusal Mükellef Hakları Sempozyumunda Paylaşılanlar

 Vergi Algı

11.10.2014

Yerli Elektrikli Otomobil Hemen Şimdi

 Dünya

23.08.2014

Başkanlık Sisteminin Ekonomi Ve Vergi Sistemi Üzerinde Muhtemel Etkileri

 Dünya

12.08.2014

Üniversitelerde Akademisyenlerin Yayın Ve Atıflarına Göre Zam Verilmeli

 Midyat Habur

04.12.2013

Futbolcuların Vergi Cenneti: Türkiye

 Muhasebe Tr

19.10.2013

Altın Bankacılığı Ve Vergileme

 Dünya

23.09.2013

Gündem Ülkesiyiz.

 Horoz Medya

25.07.2013

Mirasçılar Dikkat!

 Ersanöz

24.06.2013

Trafik Sigortasında Serbest Piyasa Dönemi

 Akşam Gazetesi

13.06.2013

Varlıkla Barışıp Mükellefle Küsüyormuyuz?

 Ersanöz

15.05.2013

Belgelendirmede Yeni Çağ: E-Fatura Ve Birtakım Problemler

 Ersanöz

15.04.2013

Ev Danasından Öküz Olmaz!

 Horoz Medya

15.01.2013

Sigara Sağlığa Zararlı Bütçeye Yararlı Mı? 

Horoz Medya

12.11.2012

Avantaj Ve Dezavantajlarıyla 'Büyükşehir' Olmak

Dünya Gazetesi

31.08.2011

Büyük Şehir Hem Kazanç Hem Yük Getirir.

Denizli Haber

31.08.2011

Açları Doyuracak Proje

Denizli Haber

 

Projeler

Zafer Kalkınma Ajansı desteğiyle Kütahya Dumlupınar Tasarım Teknokent Ar-Ge ve İnovasyon Yönetimi, Ar-Ge Projelerinde Devlet Teşvikleri, Robotik Kodlama
Ersan Öz - Yürütücü
2021
BEBKA desteğiyle Yatırımcıları bölgeye çekmede uygulanacak olan vergi mimarisinin paydaşlara katkısı
Ersan Öz - Eğitmen
2019
Zafer Kalkınma Ajansı desteğiyle ISO 20700 Temelli Yönetim Danışmanlığı Eğitimi
Ersan Öz - Yürütücü
2021
Dokuz Eylül Üniversitesi desteğiyle Stratejik Bütçe Çalışması / (Özlem TÜMER-Proje Araştırmacısı)
Ersan Öz - Yürütücü
2007
T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı desteğiyle 15 Temmuz ve Genç Gönüllüler projesi
Ersan Öz - Yürütücü
2019
Tübitak 1503 / DPÜ TTO A.Ş. 1. Proje Pazarı
Ersan Öz - Yürütücü
Mayıs 2022
Kütahya

Videolar

Bana Ulaşın

Tüm sorularınız için mail atabilirsiniz.

[email protected]