MAKALELER
 1. ÖZ E., BOZDOĞAN K.

  Ülke Örneklerinden Karşılaştırmalarla Türk Uzlaşma Müessesesine Öneriler

  Maliye Dergisi

  177

  330-353

  2020

 2. CEYHAN C.S., ÖZ E.

  Vergi İncelemesi Sebebiyle Doğan Zararlardan İdarenin Sorumluluğu

  Vergi Raporu Dergisi

  232

  101-112

  2019

 3. ÖZ E., BUYRUKOĞLU S.

  Avrupa Birliği ve Seçilmiş Dünya Ülkelerinde Yatırım Teşvikleri

  Sosyoekonomi Dergisi

  26(37)

  147-170

  2018

 4. ÖZ E., ARMAĞAN A.

  Yargı Organları Kararlarına Göre Vergi Kaçakçılığı Suçlarını Önlemede Adli Vergi Cezalarının Rolü

  Türkiye Adalet Akademisi Dergisi

  33

  01-38

  2018

 5. ÖZ E., EŞGÜNOĞLU M.

  Taxes in the Prevention of Environmental Pollution Are a Means? or Aim? Alternative Methods

  Country Experiences in Economic Development, Management and Entrepreneurship

  5

  267-280

  2017

 6. KUTBAY H., ÖZ E.

  Ar-Ge Harcamalarının Ekonomik Büyüme Üzerine Etkisi: Türkiye ve Seçilmiş Ülkelerde Vergi Teşvikleri Boyutuyla Ekonometrik Analiz Ar-Ge Harcamalarının Ekonomik Büyüme Üzerine Etkisi: Türkiye ve Seçilmiş Ülkelerde Vergi Teşvikleri Boyutuyla Ekonometrik Analiz

  Maliye Dergisi

  173

  331-361

  2017

 7. BUYRUKOĞLU S., ÖZ E.

  Türkiye’de Uygulanan Yatırım Teşvik Politikalarının Makroekonomik Değişkenler Üzerindeki Etkisinin Amprik Analizi

  PAU Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

  x

  322-336

  2017

 8. ÖZ E., YAVUZ E., AKÇAY F.

  Ölüm Vakalarının Türkiye’de Vergisel Açıdan Doğurduğu Hukuki Sonuçlar

  Türkiye Adalet Akademisi Dergisi

  31

  27-45

  2017

 9. KARA M.C., ÖZ E.

  Dijital Vergilendirmeye Küresel Bir Bakış

  Vergi Dünyası Dergisi

  424

  30-37

  2016

 10. KAYA M.G., ÖZ E.

  Enflasyon, Bütçe Açığı ve Para Arzı İlişkisinin Türkiye Ekonomisi Açısından Değerlendirilmesi: 1980-2014 Dönemi

  Manisa Celal Bayar Üni. İ.İ.B.F. Dergisi

  03

  639-651

  2016

 11. KARA M.C., ÖZ E.

  Enerji Kullanımının Vergilendirilmesinde Dünya Uygulamaları: Karşılaştırmalı Bir Analiz

  Vergi Sorunlari Dergisi

  333

  43-49

  2016

 12. ÖZ E., KUTBAY H.

  Ekolojik Vergileme: Seçilmis Bazı Dünya Ülkeleri İle Türkiye Verilerinin Karşılaştırılması

  Eskişehir Osman Gazi Üni. İ.İ.B.F. Dergisi

  11(01)

  247-271

  2016

 13. KARA M.C., ÖZ E.

  Uluslararasi Vergilendirmede Hibrit Uyumsuzluklari Etkisizleştirme Çabalari

  Vergi Dünyası Dergisi

  416

  90-93

  2016

 14. KARA M.C., ÖZ E.

  Faiz ve Diğer Finansman İndirimlerinin Kısıtlanmasında Yeni Uluslararası Ölçüler

  Vergi Sorunları Dergisi

  330

  07-11

  2016

 15. ÖZ E., ERİM A.

  Tüm Yönleriyle Vergi Kaçakçılıgı Suçunda İştirak

  Vergi Raporu Dergisi

  205

  09-21

  2016

 16. KARA M.C., ÖZ E.

  Bir Küresel Vergi Uyumu Projesi: BEPS

  Vergi Dünyası Dergisi

  414

  172-181

  2016

 17. ÖZ E., BUYRUKOĞLU S.

  Osmanlı Döneminden Günümüze Türkiye'de Uygulanan Yatırım Teşvik Politikaları ve Etkinliği

  Gümrük ve Ticaret Dergisi

  3(6)

  35-59

  2015

 18. ÖZ E., KUTBAY H.

  Vergi Gelirleri Özelinde İl ve Bölge Bazında Kamu Gelirleri ve Harcamaları ve Hizmetlerinin Karşılaştırmalı Analizi: Verimlilik Açısından Değerlendirme

  Vergi Raporu Dergisi

  190

  00-00

  2015

 19. ÖZ E., GÖDE B.

  Orta Gelir Tuzağı ve Türkiye’nin Konumu

  Maliye Araştırmaları Dergisi

  Özel Sayı

  00-00

  2015

 20. ÖZ E., GÜLER A.

  Siyasi Parti Programlarında Vergi Anlayışları

  Prof. Dr. Metin TAŞ'a Armağan

  Özel Sayı

  00-00

  2015

 21. ÖZ E., KUTBAY H.

  Türk Servet Vergisine Modern Bir Yaklaşım

  Gümrük ve Ticaret Dergisi

  4(2)

  00-00

  2014

 22. ÖZ E.

  Eğitim ve Ekonomi İlişkisi

  Sosyal Politikalar Dergisi

  28

  00-00

  2014

 23. ÖZ E., YEĞEN B.

  AB Uyum Sürecinde Vergisel Düzenlemeler: İlerleme Raporları Analizleri Eşliğinde İstenenler ve Gerçekleştirilenler

  Vergi Raporu Dergisi

  179

  00-00

  2014

 24. ASLAN M., BUYRUKOĞLU S., ÖZ E., NAZLIOGLU S.

  Does Fiscal Policy Matter For Trade Balance In The OECD Countries? Panel Vector Error Correction Estimation

  International Journal of Trade and Global Markets

  X

  00-00

  2013

 25. ÖZ E., AKÇAY F.

  Futbolcular Özelinde Sporcuların Vergilendirilmesi

  Vergi Sorunları Dergisi

  300

  35-54

  2013

 26. ÖZ E., ERASA E.

  Avrupa Birliği'ne Alternatif Şhangay İşbirliği Örgütü ve Türkiye İlişkisi

  Gümrük ve Ticaret Dergisi

  1(1)

  39-52

  2013

 27. ÖZ E., FİDAN A.

  Türkiye'de Altın Bankacılığı Faaliyetleri ve Vergilendirilmesi

  Maliye Dergisi

  164

  120-130

  2013

 28. ÖZ E., BOZDOĞAN K. GÖZEN

  Türkiye ve Dünya Uygulamalarından Örneklerle Antidamping Vergiler ve Etkileri

  Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Dergisi

  X

  00-00

  2013

 29. ÖZ E., ÇAVDAR F.

  Ekonomik Bütünleşmeler ve Vergilendirilmesi

  Vergi Raporu Dergisi

  X

  00-00

  2013

 30. ÖZ E., BOZDOĞAN D.

  Türk Vergi Sisteminde E-Maliye Uygulamaları

  Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

  X

  67-92

  2012

 31. ÖZ E., BUYRUKOĞLU S.

  Negatif Dışsallıkların önlenmesinde çevresel vergiler: Türkiye ve OECD ülkelerinin karşılaştırılması

  TİSK Akademi Dergisi

  14(7)

  87-87

  2012

 32. ÖZ E., AKÇAY F.

  Uygulama Örnekleriyle Türk Vergi Hukukunda Gerçek ve Gerçek Olmayan Geriye Yürümeler ve Hukuki Güvenlik İlkesine Etkisi

  Vergi sorunları Dergisi

  X

  00-00

  2012

 33. ÖZ E., DEMİRTAŞOĞLU B.

  Kamu Alacağını Koruma Yöntemi Olarak Tasarrufun İptali Davaları

  Türkiye Adalet Akademisi Dergisi

  X

  35-68

  2012

 34. ÖZ E., ÇAVDAR F.

  Çifte Vergilemenin Önlenmesine Yönelik OECD ve Türkiye Uygulamaları

  Vergi Dünyası Dergisi

  371

  51-66

  2012

 35. ÖZ E.

  Toplu sözleşme süreci ve Sendikaların Durumu

  Stratejik Düşünce Dergisi

  X

  58-62

  2012

 36. ÖZ E., BUYRUKOĞLU S., BOZDOĞAN D.

  Ulusal/Uluslararası Boyutta Vergi Kaçakçılığı, Vergiden Kaçınma ve Kayıt dışı Ekonomiye Etkileri

  Aytaç EKER ve Ayşegül EKER'e Armağan

  X

  329-346

  2012

 37. ÖZ E., YOLCU M.

  Büyükşehir Belediyesi Kurulan İllerde Vergisel Yönden Ortaya Çıkan Değişiklikler

  Yaklaşım Dergisi

  X

  00-00

  2011

 38. HEPAKSAZ E., ÇEVİKCAN F., ÖZ E.

  Aramalı Vergi İncelemesi ve İşlerliği

  Vergi Dünyası Dergisi

  X

  00-00

  2011

 39. ÖZ E.

  Türkiye'de Vergi Profili: Denizli Açısından Bir Değerlendirme

  Prof. Dr. Ferhat ERARI'nın Anısına EKONOMİ YAZILARI, PAÜ Yayınları

  22

  00-00

  2011

 40. ÖZ E., ÇEVİKCAN F.

  Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımının Aksayan Yönleri

  Lebib Yalkın Mevzuat Dergisi

  88

  00-00

  2011

 41. ÖZ E., BUYRUKOĞLU S.

  Cumhuriyet Tarihinde Vergi Afları: Maddi ve Manevi Erozyonlar

  Vergi Sorunları Dergisi

  X

  00-00

  2011

 42. ÖZ E., GÜLER A.

  Barter Sistemi ve Vergilendirme Vergi ve Vergi Politikası Üzerine İncelemeler

  Editör: Prof. Dr. Nihat EDİZDOĞAN, Doç. Dr. Özhan ÇETİNKAYA, Ekin Yayınevi

  X

  00-00

  2011

 43. ÖZ E., PEKŞEN F.

  Uygulama Yönüyle Türkiye'de Transfer Fiyatlandırması ve Bazı Sorunlar

  Vergici ve Muhasebeciyle Diyalog Dergisi

  X

  00-00

  2011

 44. ÖZ E., ERMUMCU O.

  Gümrükte Noksan Addedilen Eşya Sebebiyle Vergilemede Kanunilik İlkesinin İhlali

  Türkiye Adalet Akademisi Dergisi

  6

  00-00

  2011

 45. ÖZ E., BUYRUKOĞLU S.

  Türk Eğitim Sisteminde Vergileme: Denizli İlinde Bir Uygulama

  Sosyoekonomi Dergisi

  X

  74-99

  2011

 46. ÖZ E.

  Motorlu Taşıtlar Vergisinde Adaletsizlik

  Denizli SMMMO Bülteni

  X

  00-00

  2010

 47. ÖZ E., AĞDAĞ Y.

  Yeni Bir Finansal Araç: Varant ve Vergilendirilmesi

  Yaklaşım Dergisi

  X

  00-00

  2010

 48. ÖZ E., PEKŞEN F.

  Swap İşlemleri ve Vergilendirilmesi

  Vergi Sorunları Dergisi

  265

  00-00

  2010

 49. ÖZ E.,YARAŞIR S.

  Global Bir Kavram: Vergi Rekabeti

  Prof. Dr. Şerafettin Aksoy’a Armağan

  52

  00-00

  2010

 50. ÖZ E., YOLCU M.

  Altına Dayalı İşlem Sözleşmelerinden Elde Edilen Gelirlerin Vergilendirilmesi

  Vergi Raporu Dergisi

  X

  00-00

  2010

 51. ÖZ E., ALBAYRAK S.

  Vergi Yargısında Bilirkişilik

  Türkiye Adalet Akademisi Dergisi

  1(3)

  00-00

  2010

 52. ÖZ E., ÇEVİKCAN F.

  Vergi Kanunlarıyla Getirilen Düzenlemelerin Muhasebe Uygulamasına Etkisi

  Alanya İşletme Fakültesi Dergisi

  1(1)

  00-00

  2010

 53. ÖZ E., HEPAKSAZ E.

  Türkiye'de Denizcilik Faaliyetlerine İlişkin Mali Yükümlülüklerin Genellik ve Eşitlik İlkeleri ile Vergi Harcaması Uygulamaları Kapsamında Değerlendirilmesi

  Vergi Sorunları Dergisi

  X

  00-00

  2009

 54. ÖZ E., ORGAN İ.

  Vergi Yargısının İşlevlerine Anayasal, Yargısal ve Mali Bakış

  Vergi sorunları Dergisi

  X

  00-00

  2008

 55. ÖZ E., HEPAKSAZ E.

  Vergileme Yetkisi ve Anayasal Vergileme İlkelerinin Farklı Ülke Uygulamaları Açısından Değerlendirilmesi

  Finans Politik Banka ve Ekonomik Yorumlar Dergisi

  X

  00-00

  2008

 56. ÖZ E., TEZCAN K.

  Fayda ve Maliyetleriyle Tartışılan Bir Kurum: Uzlaşma Müessesesi

  Kazancı Hukuk Dergisi

  X

  00-00

  2008

 57. ÖZ E., YILMAZ B.

  Türkiye'de Sektörel Dış Ticaret Şirketlerinin Genel durumu ve Dış Ticarete Katkısı

  Gümrük Dergisi

  X

  00-00

  2007

 58. ARIKAN Z., ÖZ E.

  Uluslararası Transfer Fiyatlandırması ve Önleme Faaliyetleri

  Mali Pusula Dergisi

  X

  00-00

  2007

 59. ÖZ E., CENİKLİ E.

  2008 Yaklaşırken Serbest Bölgelerde Ticaret ve Vergilendirme Rejimi

  Yaklaşım Dergisi

  X

  00-00

  2007

 60. ÖZ E.

  Türkiye'de Vergi Profili: Denizli Açısından Bir Değerlendirme

  Mali Pusula Dergisi

  X

  00-00

  2007

 61. ÖZ E., KARAKURT B.

  Türk Gelir İdaresinde Yeniden Yapılanma ve Gelinen Nokta

  Finans Politik & Ekonomik Yorumlar Dergisi

  44(510)

  00-00

  2007

 62. ÖZ E., BAKKALCI C.

  Borun Önemi ve Türkiye'de Bor

  TİSK Akademi Dergisi

  X

  00-00

  2007

 63. ÖZ E., YILMAZ B.

  KOBİ'lerin Dış Ticarete Açılımında Dış Ticaret Şirketlerinin Rolü

  CEİS Dergisi

  X

  00-00

  2007

 64. KARAYILMAZLAR E., ÖZ E.

  Türkiye'nin Dış Ticaretine Denizli Perspektifinden Bir Bakış

  Denizli Sanayi Odası Dergisi

  22

  00-00

  2007

 65. ÖZ E., VURAL T.

  Ekonomisi ve Vergi Sistemiyle Japonya

  Maliye Dergisi

  149

  00-00

  2006

 66. ÖZ E., ARPACI Ö. A.

  Kooperatiflerin Vergilendirilmesi

  Lebib Yalkın Mevzuat Dergisi

  X

  00-00

  2006

 67. ÖZ E.

  Türkiye'de Vergilendirme ve Ekonomik Kriz Beklentisi

  Vergi Sorunları Dergisi

  211

  00-00

  2006

 68. ÖZ E., IŞIK İ.

  31.12.2003 Tarihli Bilançoda Yer Alan Parasal Olmayan Kıymetlerin 2004 Yılı Geçici Vergi Dönemlerinde Satılması Halinde Maliyet Olarak Hangi Değerler Dikkate Alınabilecektir?

  Vergi Dünyası Dergisi

  X

  00-00

  2005

 69. ÖZ E., KAPLAN E.

  Türk Mali Sisteminin Yeniden Yapılandırılması

  Türk İdare Dergisi

  X

  00-00

  2005

 70. ÖZ E., DEYNELİ F.

  OECD Ülkelerinde Vergi Yükü

  TÜRMOB Armağan Dergiler Serisi

  X

  00-00

  2005

 71. ÖZ E., IŞIK İ.

  Vergilendirmede Kanunilik ve Gecikme Zamları

  Maliye ve Sigorta Yorumları Dergisi

  X

  00-00

  2005

 72. ÖZ E.

  Vergilendirmede Kanunilik İlkesi ve Bütçe Kanunları

  Vergi Sorunları Dergisi

  X

  00-00

  2005

 73. ÖZ E.

  Uluslararası Anayasal Düzlemde Vergilendirmede Kanunilik İlkesi

  Dünya Gazetesi

  X

  00-00

  2005

 74. ÖZ E., ASLAN M.

  AB ve Türkiye'de ÖTV Üzerine Çalışmalar

  Mali Pusula Dergisi

  X

  00-00

  2005

 75. ÖZ E., ASLAN M.

  AB'ye Uyum Sürecinde KDV: Uyumlaştırma Çalışmalarının Değerlendirilmesi

  Vergi Sorunları Dergisi

  X

  00-00

  2005

 76. ÖZ E.

  Ateşli Silahlar Kanunu ve Silah Terörünün Önlenmesi

  TİSK İşveren Dergisi

  X

  00-00

  2005

 77. ÖZ E., ARPACI Ö. A.

  KDV'de Sorumluluk

  Lebib Yalkın Mevzuat Dergisi

  X

  00-00

  2005

 78. ÖZ E.

  Türkiye'de Sosyal Güvenliğin Durumu ve Reorganizasyon Arayışları

  Sosyoekonomi Dergisi

  2

  00-00

  2005

 79. TOSUNER M., ÖZ E.

  Vergilendirmede Kanunilik İlkesinin Uluslararası Konumu

  Vergi Dünyası Dergisi

  X

  00-00

  2004

 80. ÖZ E.

  Elektronik Devlet ve Vergi Yönetimi I-II

  Vergi Sorunları Dergisi

  X

  00-00

  2004

 81. ŞEN H., KESKİN A., ÖZ E.

  Tobin Vergisi Spekülatif Amaçlı Döviz Hareketlerini Önlemede Bir Çözüm Olabilir mi?

  Vergi Sorunları Dergisi

  X

  00-00

  2004

 82. ÖZ E., RAKICI C.

  Türk Gelir Vergisi Tarifelerinin Değerlendirilmesi

  CEİS Dergisi

  X

  00-00

  2004

 83. ÖZ E.

  Tarihi Perspektiften Osmanlı’da Vergi

  Başar Mevzuat Dergisi

  X

  00-00

  2004

 84. ARIKAN Z., ÖZ E.

  Re’sen Tarhiyatın Muhatabı

  Vergi Sorunları Dergisi

  X

  00-00

  2003

 85. ARIKAN Z., ÖZ E.

  Re’sen Tarhiyat Şekilleri ve Hukuki Boyutu

  Yaklaşım Dergisi

  X

  00-00

  2003

 86. ÖZ E., TEKBAŞ A.

  Görev Tazminatını Vergiden İstisna Eden Düzenlemelerin Vergilerin Kanuniliği Bakımından Değerlendirilmesi

  Vergi Sorunları Dergisi

  X

  00-00

  2003

 87. ÖZ E., AKDEMİR T.

  ABD Vergi Sistemi

  Vergi Sorunları Dergisi

  168

  00-00

  2002

 88. ÖZ E.

  Türk Gelir Vergisi’ndeki Bazı Vergi Harcamalarının Optimal Vergileme İlkeleri Açısından Analizi

  DEÜ, İİBF Dergisi

  X

  00-00

  2002

 89. ÖZ E.

  Ekonomik Bütünleşmeler, GATT ve WTO

  Gümrük Dergisi

  X

  00-00

  2001

 90. PEHLİVAN O., ÖZ E.

  Türkiye’de Vergi Tabanı’nın Genişletilmesi Sorunu

  Vergi Sorunları Dergisi

  X

  00-00

  2000

 91. KALÇA A., ÖZ E.

  Farklı Yaklaşımlarla Asya Krizi ve IMF’nin Rolü

  İktisat-İşletme ve Finans Dergisi

  X

  00-00

  1999

 92. ÖZ E.

  Sosyo-Ekonomik Göstergelerle Trabzon

  Dünya Gazetesi Bölge Eki

  X

  00-00

  1999